„Изготвяне на Предпроектно проучване, Анализ „Разходи-Ползи“ и финансов анализ във връзка с кандидатстване на Община Плевен с проект: „Интегриран градски транспорт на Плевен – фаза 2“ по Оперативна Програма „Региони в Растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура: BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

ПОКАНА ID9052950

СЪОБЩЕНИЕ – СМО

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБРАЗЦИ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ТС-ППП-ФА-АРП-ИГТ2-V2

ПРОТОКОЛ

Договор ПП-25 – 10.05.2016

Справка за изплатени суми – 19.08.2016