6.04.2024Г

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ НА ГРАД ПЛЕВЕН

Във връзка с уведомление от „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ЕАД

ДИРЕКЦИЯ „ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ“ ,че на 6.04.2024 година от 9до 16 часа ще бъде извършен планов ремонт и подобрение на мрежата ,ще бъде ограничено електрозахранването.

на 6.04.2024 г.от 9 до 16часа

Билетния център няма да работи с клиенти !

26.01.2024г.

В А Ж Н О !!!

ОТ ДНЕС 26.01.2024г. се издават безплатни карти за деца от 7 до 14 години ВАЛИДНИ само за месец ФЕВРУАРИ 2024г.

Неоходими документи за изваждане на карта:

 • актуална снимка на детето
 • лична ученическа карта на детето
 • копие от акт за раждане на детето
 • документ за самоличност на родителя/настойника удостоверяващ постоянния или настоящ адрес

Важно!!!

ОТ 5.02.2024г. ЩЕ СЕ ИЗДАВАТ С НОВ ОБРАЗЕЦ БЕЗПЛАТНИТЕ КАРТИ ЗА ДЕЦА ОТ 7 ДО 14 години

КАТО ВАЖАТ СЪЩИТЕ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЕЗПЛАТНАТА КАРТА

ТОВА СЕ НАЛАГА ПОРАДИ ЗАБАВЯНЕ В ОТПЕЧАТВАНЕТО НА ПОРЪЧАНИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА КАРТИ ЗА БЕЗПЛАТНО ПЪТУВАНЕ НА ДЕЦАТА В ЦЯЛАТА СТРАНА

ДЕЦА ПРИТЕЖАВАЩИ ПЛАСТИКА ЗАРЕДЕНИ ЗА МЕСЕЦИТЕ ФЕВРУАРИ И МАРТ ДА НОСЯТ И ПЛАСТИКАТА В БИЛЕТНИЯ ЦЕНТЪР СЛЕД 1.02.2024г. за издаване на нова хартиена и съответно за възстановяване на сумата на заредената пластика.

1.02.2024г

считано от 1.02.2024г.

Съгласно постановление №353 oт 28.12.2023г. На Министерски съвет

1.Деца до 7 годишна възраст пътуват с безплатна карта в градския транспорт от 1.02.2024г. картата е персонална без снимка

Неоходими документи за изваждане на карта:

 • копие от акт за раждане на детето
 • документ за самоличност на родителя/настойника удостоверяващ постоянния или настоящ адрес

2.Деца от 7 до 14 навършени години пътуват с безплатна карта в градския транспорт от 1.02.2024г. картата е персонална със снимка

Неоходими документи за изваждане на карта:

 • актуална снимка на детето
 • лична ученическа карта на детето
 • копие от акт за раждане на детето
 • документ за самоличност на родителя/настойника удостоверяващ постоянния или настоящ адрес

Картите са със срок 1/една /година от дата на издаването Загубена или унищожена карта може да се замени еднократно с дубликат

ГРИВИЦА – междуселищна линия

1.Деца до 7 годишна възраст пътуват безплатно с  0 билет

2.Деца от 7 до 14 навършени години пътуват с 50% от редовната цена на билета – 1 лв.

3.Учащи – аб.карта с цена 35 лв.

Неоходими документи за изваждане на карта:

 • лична ученическа карта заверена за текущата учебна години или уререние от училище

4.Възрастни граждани  – аб.карта с цена 35 лв.

Неоходими документи за изваждане на карта:

 • лична карта

5.Хора с увреждания с намалена работоспособност над 70,99% – аб.карта 50 лв.

Неоходими документи за изваждане на карта:

 • актуална снимка
 • лична карта по постоянен и настоящ адрес
 • решение на ТЕЛК/НЕЛК

1.02.2024г

ВАЖНО!!!

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАРЕЖДАНЕТО СЛЕД МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2023 г. НА ВСИЧКИ УЧЕНИЧЕСКИ И СТУДЕНТСКИ КАРТИ /ПЛАСТИКИ/ Е НЕОХОДИМО ДА СЕ ПРЕДСТАВИ ЛИЧНА УЧЕНИЧЕСКА КАРТА ИЛИ СТУДЕНТСКА КНИЖКА ЗАВЕРЕНА ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 2023/2024г.И ПЛАСТИКАТА В БИЛЕТНИЯ ЦЕНТЪР НА КАСИТЕ ДА СЕ ВЪВЕДЕ ОТСЪПКАТА.

1.11.2023

От 01.10.2023 г.се допълва тарифата на цените на превозните документи на електронни носители/пластики/ На Основание Решение №1477 /31.08.2023 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛЕВЕН допълва приетата тарифата на цени на превозени документи на електронни носители/ПЛАСТИКА/ за превоз на пътници от ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ- ЕООД – гр.Плевен,приета с решение №797/27.01.2022г. и решение№928/26.05.2022 г.
септември 14, 2023

.

От 15.03.2023г. „Тролейбусен транспорт“ ЕООД започва издаването и зареждането на пластики за лицата, получаващи пенсия, съгласно Глава VІ от Кодекса за социално осигуряване (КСО), навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от КСО до 65 години и възрастни граждани до 70 годишна възраст. От 01.04.2023г. всички пътници, на които са им издадени и заредени пластиките се валидират в тролейбусите и електробусите на специални устройства за валидиране – валидатори.
Временни указания
март 14, 2023

За удобство на гражданите и посетителите на град Плевен, могат да използват Google maps за проследяване на разписанията на градския транспорт, които се актуализират в реално време.
Указания за работа с Google maps
февруари 06, 2023

Във връзка с ПМС№10 /25.01.2023г. и изменение на ПМС 66 на Министерски съвет от 1991г. за промяна в минималните размери на намаленията на цени за пътуване по основните градски линии на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД и междуселищна автобусна линия Плевен-Гривица ,  и направено предложение до Общински съвет,  за периода от 01 февруари до 31 декември 2023г.

Считано от 01.02.2023г. по основните градски линии :

         1. Децата до 10 навършени години пътуват безплатно с  превозен документ – карта за безплатно пътуване по вътрешноградски транспорт срещу представяне на акт за раждане на децата.

     Да се води регистър на издадените безплатни карти на децата до 10 навършени години, съдържащ имената и датата на раждане на лицето, номера и датата на издадена абонаментна карта.

         2. Считано от 01.02.2023г. цените на абонаментните карти на ученици в дневна форма на обучение с навършени 10 години и студенти редовно обучение, включително докторанти във висши училища и лица, получаващи пенсия при условията на глава VI от КСО, навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от КСО остават непроменени, тъй като отговарят на изискванията за намаления на ПМС №10/25.01.2023г.

Считано от 01.02.2023г. по междуселищната автобусна линия Плевен-Гривица:

1.Децата до 10 навършени години пътуват с билет с нулева стойност.

2.Цената на  абонаментна карта за ученици в дневна форма на обучение с навършени 10 години и студенти редовно обучение, включително докторанти във висши училища-  21.00лв. /вместо досегашните 50 лв./

3.Цената на абонаментна карта за лица , ползващи пения при условията на глава VI КСО, навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от КСО-  42.00лв. /вместо досегашните 50 лв./

Да се анулират издадените преди 01.02.2023г. абонаментни карти за лицата от 7 до 10 навършени години, които са със срок на валидност повече от един месец, като се възстанови на правоимащите лица чрез законните им представители, пропорционално разликата между новата цена и цената на абонаментната карта издадена преди влизането в сила на горецитираното постановление, само за частта на валидност на документа от 1 февруари 2023 г. до крайния срок на действие и се издадат нови абонаментни карти при условията на постановлението и настоящата заповед.
февруари 01, 2023г.

От 15.11.2022г. „Тролейбусен транспорт“ ЕООД започва издаването и зареждането на пластики за ученици и студенти. От 01.12.2022г. всички пътници, на които са им издадени и заредени пластиките се валидират в тролеите и електробусите на специални устройства за валидиране – валидатори.
УКАЗАНИЯ

ноември 14, 2022г.

На основание Решение №927/26.05.2022г. на Общински съвет Плевен, считано от 01.09.2022г. се променя общинската транспортна схема и се разкриват основни градски автобусни линии изпълнението, на които се възлага с електробуси на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД.
№19 с маршрут – ж.к. Дружба ОБРЪЩАЛО – бл.324 – бл.313 – бл.311 – Трите бора – Поща – Дружба 1а – Христо Ботев 3 – Христо Ботев 1 – Медицински университет – Христо Ботев 2 – Първа клинична база – бл. Съдружие – Гренадирска – Битова техника – Пазара – ДКЦ 1 – НАП – Площад „СВОБОДА“ – Градска градина – Читалище „ИЗВОР“ – Магазин „ЛАЙФ“ – Македонска чешма – Панорама – Учебна база „ХРИСТО БОТЕВ“ – Втора клинична база
№20 с маршрут – Моста – Печатница – Католическа църква – Балаклия – Градска градина – Площад „СВОБОДА“ – НАП – ДКЦ 1 – Мизия – Бетонекс – Агромашина – ПМЗ – МЕТРО – ДК „Вит“ – Стъкларски завод
№21 с маршрут – Дружба обръщало – Момин геран – бл.335 – Подстанция – Дружба 3 – Дружба 2 – Дружба 1 – Христо Ботев 3 – Христо Ботев 1 – Медицински университет – Христо Ботев 2 – Първа клинична база – Георги Кирков – Хлебозавод – Хладилника – Ломоносов – ОКС – ПМЗ – МЕТРО – ДК „Вит“ – Стъкларски завод

август 09, 2022г.

На основание на Решение №999/28.07.2022г. на Общински съвет Плевен, считано от 01.08.2022г. се променят часовете в делнично разписание на автобусна линия ПЛЕВЕН – ГРИВИЦА.
Виж разписанието
юли 29, 2022г.

С Решение №927/26.05.2022г. на Общински съвет Плевен, считано от 01.07.2022г. възлага
на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, като вътрешен оператор , изпълнение ( с електробуси )
обществен превоз на пътници по междуселищна автобусна линия № 22 Плевен-Гривица
Спирки по маршрута: Автогара Плевен, Гренадирска, бл. Съдружие, Кауфланд2, Славина, Полима,
ПГ по Металообработване, Мони МСД, Вапцаров, Балканстрой, Лозарска1, Лозарска2, Гривица
Музея, Гривица Център, Гривица обръщателна.
Съгласно маршрутни разписания делнично и празнично.
На основание Решение №928/26.05.2022г. на Общински съвет Плевен

юни 22, 2022г.

На основание Решение № 797 / 27.01.2022г. и Договор за обществен превоз на пътници от 10.04.2014г. между Община Плевен и „Тролейбусен транспорт“ ЕООД по тролейбусни линии от общинската транспортна схема, се променя тарифата на цените на превозните документи, за превоз на пътници от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, в сила от 01.03.2022г.
февруари 28, 2022г.

Сайтът на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД е с нов официален електронен адрес https://eltransportpleven.com/.
Старият електронен адрес http://trolei.pleven.bg/ препраща към https://eltransportpleven.com/.

януари 10, 2022г.