„Изготвяне на Предпроектно проучване, Анализ „Разходи-Ползи“ и финансов анализ във връзка с кандидатстване на Община Плевен с проект: „Интегриран градски транспорт на Плевен – фаза 2“ по Оперативна Програма „Региони в Растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура: BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

ПОКАНА ID9052950 СЪОБЩЕНИЕ - СМО ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБРАЗЦИ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ТС-ППП-ФА-АРП-ИГТ2-V2 ПРОТОКОЛ Договор ПП-25 - 10.05.2016 Справка за изплатени суми - 19.08.2016

Continue Reading„Изготвяне на Предпроектно проучване, Анализ „Разходи-Ползи“ и финансов анализ във връзка с кандидатстване на Община Плевен с проект: „Интегриран градски транспорт на Плевен – фаза 2“ по Оперативна Програма „Региони в Растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура: BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

ЗОП 0262-2016-0001 – Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен

РЕШЕНИЕ ОБЯВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ ПРОТОКОЛ 1 ПРОТОКОЛ 2 Протокол 3 - 17.06.2016 Съобщение за отваряне на ценови оферти Решение класиране на участниците - 17.06.2016 Договор ОП-26–14.07.2016

Continue ReadingЗОП 0262-2016-0001 – Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен