„Изготвяне на Предпроектно проучване, Анализ „Разходи-Ползи“ и финансов анализ във връзка с кандидатстване на Община Плевен с проект: „Интегриран градски транспорт на Плевен – фаза 2“ по Оперативна Програма „Региони в Растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура: BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

ПОКАНА ID9052950 СЪОБЩЕНИЕ - СМО ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБРАЗЦИ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ТС-ППП-ФА-АРП-ИГТ2-V2 ПРОТОКОЛ Договор ПП-25 - 10.05.2016 Справка за изплатени суми - 19.08.2016

Continue Reading„Изготвяне на Предпроектно проучване, Анализ „Разходи-Ползи“ и финансов анализ във връзка с кандидатстване на Община Плевен с проект: „Интегриран градски транспорт на Плевен – фаза 2“ по Оперативна Програма „Региони в Растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура: BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

Доставка на въгленови вложки и четки за тролейбуси за нуждите на „Тролейбусен Транспорт“ ЕООД, гр.Плевен

ПОКАНА ID9049632 ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ СЪОБЩЕНИЕ - СМО ПРОТОКОЛ Договор ПП-24 - 29.02.2016 Справка за изплатени суми - 20.04.2016 Справка за изплатени суми - 20.06.2016

Continue ReadingДоставка на въгленови вложки и четки за тролейбуси за нуждите на „Тролейбусен Транспорт“ ЕООД, гр.Плевен

Доставка на въгленови вложки и четки за тролейбуси“ за нуждите на Тролейбусен Транспорт ЕООД – 2016г.

ПОКАНА ID 9048065 ДОКУМЕНТАЦИЯ - 1 ЧАСТ ДОКУМЕНТАЦИЯ - 2 ЧАСТ ПИСМО - СМО ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - 01.12.2015 г. ПРОТОКОЛ - 17.12.2015г.

Continue ReadingДоставка на въгленови вложки и четки за тролейбуси“ за нуждите на Тролейбусен Транспорт ЕООД – 2016г.