Публична покана за застраховка срещу риск“трудова злополука“ ,съгласно чл.52 от „Закона за здравосло…

Документация

Continue ReadingПублична покана за застраховка срещу риск“трудова злополука“ ,съгласно чл.52 от „Закона за здравосло…

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, Приоритетна ос 1

Подготовка на пред-проектно проучване и финансов анализ с анализ на чувствителността и оценка на риска по проект, кандидатстващ за финансиране по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", Приоритетна ос 1…

Continue ReadingОперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, Приоритетна ос 1