Покупка (доставка) на ел енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група

Документация

Приложение 1

Приложение 2

Прил. №1 Опис на документи

Прил. №2.Заявление за участие

Прил. №3 ЕЕДОП

Прил. №4 Техн. предложение

Прил. № 5 Декларация за валидност оферта

Прил. № 6 Декларация за проекта на договор

Прил. № 7 Ценово предложение

Прил. № 8 Декларация за конфиденциалност

Банкова гаранция за изпълнение (Образец.№ 9)

Проект договор 10

Обявление за поръчка

Решение за откриване на процедура

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2 – 20.09.2016

ПРОТОКОЛ 3 – 27.09.2016

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ – 20.09.2016

РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ – 27.09.2016

ДОКЛАД – 27.09.2016

Обявление за възложена поръчка – 15.11.2016г.

Договор-ОП-27 – 15.11.2016г.