Тарифа за превоз на пътници от “Тролейбусен транспорт” ЕООД за 2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е
№ 1321
гр. Плевен, 18.12.2014 г.

ОТНОСНО: Тарифа за превоз на пътници от “Тролейбусен транспорт” ЕООД за 2015 г.

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 6.2 (б) т. /i/, от Договора за обществен превоз на пътници с вътрешен оператор “Тролейбусен транспорт”ЕООД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН

Р Е Ш И:
1. Приема Тарифа за превоз на пътници от “Тролейбусен транспорт”ЕООД за 2015 година, както следва:

по ред

Вид на превозния документ

Цена, считано от 01.01.2015 г.

І.

Билет

1.00 лв.

ІІ.

Месечни абонаментни карти

1. Абонаментна карта за една тролейбусна линия за граждани

40.00 лв.

2. Абонамента карта за една тролейбусна линия за учащи

14.00 лв.

3. Абонамента карта за една тролейбусна линия за лицата, получаващи пенсия, съгласно Глава VІ от Кодекса за социално осигуряване (КСО), навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от КСО до 65 години

20.00 лв.

4. Абонаментна карта за една линия за инвалиди с нетрудоспособност над 71% и над 50% с увредени крайници

18.00 лв.

5. Абонаментна карта за всички тролейбусни линии за граждани

53.00 лв.

6. Абонаментна карта за всички тролейбусни линии за учащи

16.00 лв.

7. ½ абонаментна карта за учащи за месеци във ваканция

7.00 лв.

8. Абонамента карта за всички тролейбусни линии за лицата, получаващи пенсия, съгласно Глава VІ от Кодекса за социално осигуряване (КСО), навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от КСО до 65 години

24.00 лв.

9. ½ абонаментна карта за учащи за месеци във ваканция за всички тролейбусни линии

8.00 лв.

10. Абонамента карта за всички тролейбусни линии за инвалиди с нетрудоспособност над 71% и над 50% с увредени крайници

24.00 лв.

11. Възрастни граждани над 65 години до 70 години за всички тролейбусни линии

10.00 лв.

12. Възрастни граждани над 70 г. за всички тролейбусни линии

8.00 лв.

ІІІ.

Тримесечни абонаментни карти

1. Абонаментна карта за една тролейбусна линия за граждани

110.00 лв.

2. Абонамента карта за една тролейбусна линия за учащи

39.00 лв.

3. Абонамента карта за една тролейбусна линия за лицата, получаващи пенсия, съгласно Глава VІ от Кодекса за социално осигуряване (КСО), навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от КСО до 65 години

60.00 лв.

4. Абонаментна карта за една линия за инвалиди с нетрудоспособност над 71% и над 50% с увредени крайници

44.00 лв.

5. Абонаментна карта за всички тролейбусни линии за граждани

149.00 лв.

6. Абонаментна карта за всички тролейбусни линии за учащи

48.00 лв.

7. Абонамента карта за всички тролейбусни линии за лицата, получаващи пенсия, съгласно Глава VІ от Кодекса за социално осигуряване (КСО), навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от КСО до 65 години

72.00 лв.

8. Възрастни граждани над 65 години до 70 години за всички тролейбусни линии

30.00 лв.

9. Възрастни граждани над 70 г. за всички тролейбусни линии

24.00 лв.


 

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 6.2 (б) т. /i/, от Договора за обществен превоз на пътници с вътрешен оператор “Тролейбусен транспорт”ЕООД по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-2035/08.12.2014 г. и становище от три поредни заседания на ПК по “ИПФБ” от месец декември 2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 18.12.2014 г., Протокол № 53, точка 12 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

Г Л А С У В А Л И:

За – 31 общински съветници,
Против – няма;
Въздържали се – няма.