Промяна в Учредителния акт на “Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр. Плевен

Общински съвет – Плевен прие следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 1025
гр. Плевен, 27.03.2014 г.

ОТНОСНО: Промяна в Учредителния акт на “Тролейбусен транспорт”ЕООД – гр. Плевен

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8, т.9 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.148, ал.1, т.2 от Търговския закон, чл.137, ал.1, т.1 и т.4 от Търговския закон, чл.17, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба № 8 на Общински съвет – Плевен, както и на основание т.3.2.(ii) от Бюлетин (ЕС)9-1984 “Приложение на чл.87 и чл.88 на Договора, учредяващ Европейската икономическа общност относно вложения на държавни органи” и указанията на Министерство на финансите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН

Р Е Ш И:
І. Приема промени в учредителния акт на “Тролейбусен транспорт” ЕООД – Плевен, приет с Решение № 54/29.01.2004 г. на Общински съвет – Плевен /изм. с Решение № 161/26.04.2012 г., № 859/09.12.2013 г. на Общински съвет – Плевен/, както следва:
1. В раздел V. “Капитал и дялове” чл.12, ал.1 придобива следното съдържание: “Капиталът на дружеството е 25 526 874,00 /двадесет и пет милиона петстотин двадесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и четири/ лева и е разпределен на дялове”.
2. В раздел V. “Капитал и дялове” в чл.13 текстът:“13 773 508 /тринадесет милиона седемстотин седемдесет и три хиляди петстотин и осем/ дяла по 1 /един/ лев всеки един” да се чете: “25 526 874 /двадесет и пет милиона петстотин двадесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и четири/ дяла по 1 /един/ лев всеки един”.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8, т.9 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.148, ал.1, т.2 от Търговския закон, чл.137, ал.1, т.1 и т.4 от Търговския закон, чл.17, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба № 8 на Общински съвет – Плевен, както и на основание т.3.2.(ii) от Бюлетин (ЕС)9-1984 “Приложение на чл.87 и чл.88 на Договора, учредяващ Европейската икономическа общност относно вложения на държавни органи” и указанията на Министерство на финансите по предложение от арх. Трифон Иванов – ВрИД Кмет на Община Плевен с вх. № ОбС-1915-1/25.03.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 27.03.2014 г., Протокол № 41, точка 57 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

Г Л А С У В А Л И:

За – 25 общински съветници,
Против – няма;
Въздържали се – няма.