Приемане на годишни отчети и баланси за 2013 г. на търговските дружества с общинско участие

Общински съвет – Плевен прие следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 975
гр. Плевен, 27.03.2014 г.

ОТНОСНО: Приемане на годишни отчети и баланси за 2013 г. на търговските дружества с общинско участие, определяне размер на дивидента, дължим на община Плевен от търговските дружества за 2013 г. и избор на експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет на дружествата за 2014 година

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т.1, т.11 и т.16 и чл.24, т.9 и т.13, чл.46 и чл.47 от Наредба № 8 за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества на ОбС-Плевен и чл.38, ал.1 от Закона за счетоводството

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН

Р Е Ш И:
1. Приема годишните отчети и баланси за 2013 г. на търговските дружества с общинско участие:
1.1. “Тролейбусен транспорт” ЕООД – Плевен;
1.2. “ДКЦ ІІ-Плевен” ЕООД, град Плевен;
1.3. “ДКЦ ІІІ-Плевен”ЕООД, град Плевен;
1.4. “Дентален център І-Плевен”ЕООД, град Плевен;
1.5. “Тибор”ЕАД, град Плевен;
1.6. „Паркстрой”ЕООД, град Плевен;
1.7. „Инжстрой” ЕООД, град Плевен.
2. Освобождава от отговорност за 2013 г. управителните органи на търговските дружества както следва:
2.1. Управителя на „Тролейбусен транспорт” ЕООД – Плевен, инж. Ангел Несторов;
2.2.Управителя на „ДКЦ ІІ-Плевен” ЕООД, д-р Мариана Лазарова;
2.3. Управителя на „ДКЦ ІІІ-Плевен”ЕООД, д-р Валерий Желязков;
2.4. Управителя на „Дентален център І-Плевен”ЕООД, д-р Николай Стоянов;
2.5. Членовете на Съвета на директорите на „Тибор”ЕАД, град Плевен – Мая Макавеева, Делчо Янков и Анатолий Илиев и Изпълнителния директор – Делчо Янков;
2.6. Управителя на „Паркстрой”ЕООД, град Плевен – Красимир Петров.
3. Определя размер на дивидента, дължим на Община Плевен от търговските дружества с общинско участие за 2013 година, както следва:
3.1. “Тролейбусен транспорт” ЕООД – Плевен – 50%;
3.2. “ДКЦ ІІ-Плевен” ЕООД, град Плевен – 50%;
3.3. “ДКЦ ІІІ-Плевен”ЕООД, град Плевен – 50%;
3.4. “Дентален център І-Плевен”ЕООД, град Плевен – 50%;
3.5. “Тибор”ЕАД, град Плевен – 50%;
3.6. “Паркстрой”ЕООД, град Плевен – 50%.
4. Управителните органи на следните търговски дружества:
4.1. “Тибор”ЕАД – град Плевен;
4.2. “Тролейбусен транспорт”ЕООД – град Плевен;
4.3. “Инжстрой”ЕООД – град Плевен;
да проведат конкурс за избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2014 година на търговските дружества и внесат в Общински съвет -Плевен в срок до 30.06.2014 година протокол от проведения конкурс и предложение за експерт-счетоводител.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т.1, т.11 и т.16 и чл.24, т.9 и т.13, чл.46 и чл.47 от Наредба № 8 за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества на ОбС-Плевен и чл.38, ал.1 от Закона за счетоводството по предложение от Постоянната комисия по “Икономика, проекти, финанси и бюджет” с вх. № ОбС-1595/25.03.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 27.03.2014 г., Протокол № 41, точка 2 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

Г Л А С У В А Л И:

За – 26 общински съветници,
Против – няма;
Въздържали се – няма.