Даване на съгласие на “Тролейбусен транспорт” ЕООД да избере финансова кредитна институция

Общински съвет – Плевен прие следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 1277
гр. Плевен, 30.10.2014 г.

ОТНОСНО: Даване на съгласие на “Тролейбусен транспорт”ЕООД да избере по реда на приложимото национално законодателство финансова кредитна институция с цел осигуряване на финансов ресурс за окончателното плащане по договор 11/13.09.2013 г. с “Шкода Електрик”АД за доставка на 40 бр. тролейбуса, във връзка с реализацията на проект № DIR-51315001-1-195 “Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен” за доставка на подвижен тролейбусен състав за нуждите на обществения градски транспорт на Община Бургас, Община Варна, Община Плевен и Община Стара Загора, финансиран по договор № DIR-51315001-1-С004/11.11.2013 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО0005/13/1.50/01/35 “Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт” – Компонент 4 “Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на тролейбуси”, Приоритетна ос 1 “Подобряване и развитие инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и
подобряване качеството на атмосферния въздух на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.17, ал.1, т.9 и т.10 от Наредба № 8 на Общински съвет – Плевен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие, “Тролейбусен транспорт”ЕООД да избере по реда на приложимото национално законодателство (договаряне без обявление), финансова кредитна институция, с цел осигуряване на финансов ресурс за окончателното разплащане на задълженията по договор 11/13.09.2013 г. със “Шкода Електрик”АД, при следните параметри:
– Максимален размер на дълга – 7 177 673,00 (седем милиона сто седемдесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и три) лева и съпътстващите такси за усвояване на кредита;
– Вид на дълга – дългосрочен до 15 години, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
– Източници за погасяване на главницата:
– Собствени средства по банкови сметки, настоящи и бъдещи вземания на “Тролейбусен транспорт”ЕООД, включително и по договора за вътрешен оператор;
– Верифицирани плащания от Оперативна програма “Околна среда на основание подадено искане за окончателно плащане по проект № DIR-51315001-1-195 “Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен” за доставка на подвижен тролейбусен състав за нуждите на обществения градски транспорт на Община Бургас, Община Варна, Община Плевен и Община Стара Загора, финансиран по договор № DIR-51315001-1-С004/11.11.2013 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО0005/13/1.50/01/35 “Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт”–Компонент 4 “Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на тролейбуси”, Приоритетна ос 1 “Подобряване и развитие инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване качеството на атмосферния въздух на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”.
– Начин за обезпечаване на кредита:
Учредяване на залог върху собствени средства по банкови сметки, настоящи и бъдещи вземания на “Тролейбусен транспорт”ЕООД.
2. Настоящото решение влиза в сила от датата на приемането му.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, т.9 и т.10 от Наредба № 8 на Общински съвет – Плевен по предложение от Дамянка Владимирова – Вр.И.Д. Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-1987/29.10.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.10.2014 г., Протокол № 51, точка 35 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

Г Л А С У В А Л И:

За – 25 общински съветници,
Против – няма;
Въздържали се – няма.