Даване на съгласие за увеличаване на капитала и отразяване на настъпилите промени в Учредителния акт на “Тролейбусен транспорт” ЕООД

Общински съвет – Плевен прие следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 1278
гр. Плевен, 30.10.2014 г.

ОТНОСНО: Даване на съгласие за увеличаване на капитала и отразяване на настъпилите промени в Учредителния акт на общинско дружество “Тролейбусен транспорт”ЕООД във връзка с реализацията на проект № DIR-51315001-1-195 “Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен” за доставка на подвижен тролейбусен състав за нуждите на обществения градски транспорт на Община Бургас, Община Варна, Община Плевен и Община Стара Загора, финансиран по договор № DIR-51315001-1-С004/11.11.2013 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО0005/13/1.50/01/35 “Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт” – Компонент 4 “Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на тролейбуси”, Приоритетна ос 1 “Подобряване и развитие инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване качеството на атмосферния въздух на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.148, ал.1, т.2 от Търговския закон, чл.137, ал.1, т.1 и т.4 от Търговския закон, чл.17, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба № 8 на Общински съвет – Плевен, както и на основание т.3.2. (ii) от Бюлетин (ЕС) 9-1984 “Приложение на чл.87 и чл.88 на Договора, учредяващ Европейската икономическа общност относно вложения на държавни органи” и указанията на Министерство на финансите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН

Р Е Ш И:
1. Увеличава капитала на “Тролейбусен транспорт”ЕООД със сумата 6 421 278,00 (шест милиона четиристотин двадесет и една хиляди двеста седемдесет и осем) лева, чрез записване на нови 6 421 278 (шест милиона четиристотин двадесет и една хиляди двеста седемдесет и осем) дяла всеки един на стойност 1 лев.
2. Приема промени в Учредителния акт на “Тролейбусен транспорт”ЕООД, приет с Решение № 54/29.01.2004 г., изменен с Решения № 161/26.02.2012 г., № 859/09.12.2013 г., № 1025/27.03.2014 г., № 1029/ 24.04.2014 г., № 1206/25.09.2014 г. на Общински съвет – Плевен, както следва:
2.1. В раздел V. “Капитал и дялове”, чл.12, ал.1 придобива следното съдържание: “Капиталът на Дружеството е 37 270 090,00 (тридесет и седем милиона двеста и седемдесет хиляди и деветдесет) лева и е разпределен на дялове.”.
2.2. В раздел V “Капитал и дялове”, чл.13 се променя и придобива следното съдържание: “Дяловете са неделими и капиталът е разпределен в 37 270 090 (тридесет и седем милиона двеста и седемдесет хиляди и деветдесет) дяла по 1 (един) лев всеки един.”.
3. Настоящото решение влиза в сила от датата на приемането му.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.148, ал.1, т.2 от Търговския закон, чл.137, ал.1, т.1 и т.4 от Търговския закон, чл.17, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба № 8 на Общински съвет – Плевен, както и на основание т.3.2. (ii) от Бюлетин (ЕС) 9-1984 “Приложение на чл.87 и чл.88 на Договора, учредяващ Европейската икономическа общност относно вложения на държавни органи” и указанията на Министерство на финансите по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх.№ ОбС-1415-3/27.10.2014 г. и становище на Постоянната комисия по “Контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет, установяване и предотвратяване на конфликт на интереси и законосъобразност” от 27.10.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.10.2014 г., Протокол № 51, точка 36 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

Г Л А С У В А Л И:

За – 26 общински съветници,
Против – няма;
Въздържали се – няма.