Даване на съгласие за сключване на договор за кредит с “Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ”

Общински съвет – Плевен прие следното

Р Е Ш Е Н И Е
№ 907
гр. Плевен, 30.01.2014 г.

ОТНОСНО: Даване на съгласие за сключване на договор за кредит с “Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ”ЕАД за поемане на краткосрочен дълг от “Тролейбусен транспорт”ЕООД и от Община Плевен, като съкредитополучател (солидарен длъжник) на “Тролейбусен транспорт”ЕООД

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11 от тристранно договорно споразумение между Община Бургас – Водещ партньор по проекта, Община Плевен – партньор по проекта и “Тролейбусен транспорт”ЕООД – дружество-партньор, чл.17, т.9 и т.10 от Наредба № 8 на Общински съвет – Плевен за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества, чл.16, чл.17, чл.19а от Закона за общинския дълг

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие “Тролейбусен транспорт”ЕООД да сключи договор за кредит с “Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ”ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен дълг с цел реализация на проект “Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен” за доставка на подвижен тролейбусен състав за нуждите на обществения градски транспорт на Община Бургас, Община Варна, Община Плевен и Община Стара Загора, финансиран по Договор № DIR-51315001-1-C004/11.11.2013 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/13/1.50/01/35 “Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт”, Приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, при следните параметри:
– Максимален размер на дълга – 7 462 455 (седем милиона четиристотин шестдесет и две хиляди четиристотин петдесет и пет)лева;
– Валута на дълга – BGN (български лева);
– Вид на дълга – краткосрочен дълг,
– Условия за погасяване на дълга:
– срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;
– източници за погасяване на главницата – чрез собствени средства по банкови сметки, настоящи и бъдещи вземания на “Тролейбусен транспорт”ЕООД и плащания от Оперативна програма “Околна среда”;
– максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5,5 %;
– други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ;
– Начин на обезпечаване на кредита:
– Учредяване на залог върху собствени средства по банкови сметки, настоящи и бъдещи вземания на “Тролейбусен транспорт”ЕООД;
– Учредяване на залог върху вземанията на Община Плевен по Договор за безвъзмездна помощ № DIR-51315001-1-C004/11.11.2013 г., сключен между Община Плевен и Министерство на околната среда и водите, както и върху сметката на Община Плевен, по която постъпват средствата по Договор за безвъзмездна помощ № DIR-51315001-1-C004/11.11.2013 г., сключен между Община Плевен и Министерство на околната среда и водите;
– Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи собствени приходи на Община Плевен по чл.6 от Закона за общинския дълг.
2. Дава съгласие, Община Плевен да поеме ангажимент като съкредитополучател (солидарен длъжник), във връзка със сключване на договор за кредит между “Тролейбусен транспорт”ЕООД и “Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ”ЕАД, по силата на който “Тролейбусен транспорт”ЕООД, да поеме краткосрочен дълг с цел извършване на окончателното плащане по Договор 11/13.09.2013 г. за доставка на подвижен тролейбусен състав във връзка с реализацията на проект “Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен”, финансиран по Договор № DIR-51315001-1-C004/11.11.2013 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/13/1.50/01/35 “Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт”, Приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, при параметрите, описани в т.1
3. Възлага и делегира права на Управителя на “Тролейбусен транспорт”ЕООД да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка “Уникредит Булбанк”АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.
4. Възлага и делегира права на Кмета на Община Плевен или упълномощено от него лице да подпише договора за кредит и договорите за залог за учредяване на залог от Община Плевен върху вземанията на Община Плевен по Договор за безвъзмездна помощ № DIR 51315001-1-C004/11.11.2013 г., сключен между Община Плевен и Министерство на околната среда и водите и върху сметката на Община Плевен, по която постъпват средствата по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR 51315001-1-C004/11.11.2013 г., сключен между Община Плевен и Министерство на околната среда и водите и за учредяване на залог върху настоящи и бъдещи собствени приходи на Община Плевен по член 6 от Закона за общинския дълг, във връзка с Решението по т.1.

Мотиви: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11 от тристранно договорно споразумение между Община Бургас – Водещ партньор по проекта, Община Плевен – партньор по проекта и “Тролейбусен транспорт”ЕООД – дружество-партньор, чл.17, т.9 и т.10 от Наредба № 8 на Общински съвет – Плевен за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества, чл.16, чл.17, чл.19а от Закона за общинския дълг по предложение от проф.д-р Димитър Стойков, д.м.н. – Кмет на Община Плевен с вх. № ОбС – 1415-1/20.01.2014 г. и становища на постоянните комисии по “Икономика, проекти, финанси и бюджет” и “Контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет, установяване и предотвратяване на конфликт на интереси и законосъобразност” от 27.01.2014 г., на заседание на Общински съвет – Плевен, проведено на 30.01.2014 г., Протокол № 39, точка 8 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Плевен.

Г Л А С У В А Л И:

За – 29 общински съветници,
Против –няма;
Въздържали се – 5 общински съветници.