ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕИМУЩЕСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ на ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД

ДОКУМЕНТАЦИЯ Приложение 1 до Приложение 8 Приложения 1А до 5А Проект-договор Обявление за поръчка - 31.08.2016г. Решение за откриване на процедура - 31.08.2016 г. РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЧЛ. 180 ОТ ЗОП…

Continue ReadingЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕИМУЩЕСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ на ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД

Покупка (доставка) на ел енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група

Документация Приложение 1 Приложение 2 Прил. №1 Опис на документи Прил. №2.Заявление за участие Прил. №3 ЕЕДОП Прил. №4 Техн. предложение Прил. № 5 Декларация за валидност оферта Прил. №…

Continue ReadingПокупка (доставка) на ел енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група