ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕИМУЩЕСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ на ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Приложение 1 до Приложение 8

Приложения 1А до 5А

Проект-договор

Обявление за поръчка – 31.08.2016г.

Решение за откриване на процедура – 31.08.2016 г.

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЧЛ. 180 ОТ ЗОП – 17.09.2016г.

ПРОТОКОЛ 1 – 28.09.2016

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ – 07.10.2016

РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ – 13.10.2016

ДОКЛАД – 13.10.2016

ПРОТОКОЛ 3 – 13.10.2016

ПРОТОКОЛ 2 -13.10.2016

Договор ОП-28 Застраховки 2017 – Поз.1

Договор ОП-29 Застраховки 2017 – Поз.2

Договор ОП-30 Застраховки 2017 – Поз.3

Договор ОП-31 Застраховки 2017 – Поз.4

Договор ОП-32 Застраховки-2017 – Поз.5

Договор ОП-33 Застраховки 2017 – Поз.6

Обявление за възложена поръчка №759455 – 24.11.2016