ЗОП 00262-2015-0004 – Покана за договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сключване на застраховка „Обща Гражданска отговорност” на Тролейбусен транспорт” ЕООД за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица” открита с Решение № 115/24.04.2015г. публикувана в Регистъра на обществените поръчки с №678980.

Решение

Покана за участие

Приложения

Решение за прекратяване – 31.07.2015 г.