Публична покана: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА“ НА ПЪТНИЦИТЕ В СРЕДСТВАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ – 2013

Оферта
Договор
Списък
Декларация за проекта на договор злополука
Декларация за срок на валидност на офертата злополука
Декларация по ЗТР
Декларация чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 ЗОП злоп