Цените на картите са в сила от 1 март 2022г.

№ по ред
Вид на превозния документ

І.

Билет
Цена, считано от 01.03.2022 г.
1.50 лв.
ІІ.
Месечни абонаментни карти
1. Абонаментна карта за една тролейбусна линия за граждани
56.00 лв.
2. Абонамента карта за една тролейбусна линия за учащи
14.00 лв.
3. Абонамента карта за една тролейбусна линия за лицата, получаващи пенсия, съгласно Глава VІ от Кодекса за социално осигуряване (КСО), навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от КСО до 65 години
28.00 лв.
4. Абонаментна карта за една линия за лица с увреждания с нетрудоспособност над 71% и над 50% с увредени крайници
25.00 лв.
5. Абонаментна карта за всички тролейбусни линии за граждани
74.00 лв.
6. Абонаментна карта за всички тролейбусни линии за учащи
16.00 лв.
7. ½ абонаментна карта за учащи за месеци юни и септември в редовно учебно време
7.00 лв.
8. Абонамента карта за всички тролейбусни линии за лицата, получаващи пенсия, съгласно Глава VІ от Кодекса за социално осигуряване (КСО), навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от КСО до 65 години
34.00 лв.
9. ½ абонаментна карта за учащи за месеци юни и септември за всички тролейбусни линии в редовно учебно време
8.00 лв.
10. Абонамента карта за всички тролейбусни линии за лица с увреждания с нетрудоспособност над 71% и над 50% с увредени крайници
34.00 лв.
11. Възрастни граждани над 65 години до 70 години за всички тролейбусни линии
14.00 лв.
12. Възрастни граждани над 70 г. за всички тролейбусни линии
11.00 лв.
ІІІ.
Тримесечни абонаментни карти
1. Абонаментна карта за една тролейбусна линия за граждани
154.00 лв.
2. Абонамента карта за една тролейбусна линия за учащи
39.00 лв.
3. Абонамента карта за една тролейбусна линия за лицата, получаващи пенсия, съгласно Глава VІ от Кодекса за социално осигуряване (КСО), навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от КСО до 65 години
84.00 лв.
4. Абонаментна карта за една линия за лица с увреждания с нетрудоспособност над 71% и над 50% с увредени крайници
62.00 лв.
5. Абонаментна карта за всички тролейбусни линии за граждани
209.00 лв.
6. Абонаментна карта за всички тролейбусни линии за учащи
48.00 лв.
7. Абонамента карта за всички тролейбусни линии за лицата, получаващи пенсия, съгласно Глава VІ от Кодекса за социално осигуряване (КСО), навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от КСО до 65 години
100.00 лв.
8. Възрастни граждани над 65 години до 70 години за всички тролейбусни линии
42.00 лв.
9. Възрастни граждани над 70 г. за всички тролейбусни линии
33.00 лв.
IV.
Месечен абонамент по автобусна линия №22 Плевен- Гривица
1.Абонаментна карта за граждани
70.00 лв.
2.Абонаментна карта за учащи
21.00 лв.
3.Абонаментна карта за лица получаващи пенсия, съгл. Глава VI,
навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от КСО
42.00 лв.
V.
Превозни документи на електронни носители (пластики)
Цена, считано от
1.10.2023 г
1. Краткосрочни превозни документи
1.1. Еднократно пътуване с електронен билет за един пътник
1.40 лв.
1.2. Дневна /24-часова карта/ позволяваща неограничен брой пътувания за всички линии
4.00 лв.
2. Дългосрочни превозни документи
2.1. Абонаментна карта за всички градски линии за 15 календарни дни – 50 броя пътувания
35.00 лв.
2.2. Абонаментна карта за всички градски линии за един месец /30 дни/- 100 броя пътувания
70.00 лв.
2.3. Абонаментни карти за учащи и студенти редовно обучение
(a) За ½ за учащи за месеците юни и септември за всички градски линии в редовно учебно време-пластика 50 броя пътувания
7.00 лв.
(б) За един месец за учащи за всички градски линии пластика 100 броя пътувания
14.00 лв.
(в) За три месеца за учащи за всички градски линии пластика 300 броя пътувания
42.00 лв.
2.4. Абонаментна карта за лица получаващи пенсия съгл. Глава VI от КСО, навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 от КСО до 65 години
(a) За един месец за всички градски линии пластика 100 броя пътувания
32.00 лв.
(б) За три месеца за всички градски линии пластика 300 броя пътувания
96.00 лв.
2.5. Абонаментна карта за лица от 65г. до 70г.
(a) За един месец за всички градски линии пластика 100 броя пътувания
12.00 лв.
(б) За три месеца за всички градски линии пластика 300 броя пътувания
36.00 лв.
2.6. Абонаментна карта за лица над 70г.
(a) За един месец за всички градски линии пластика 100 броя пътувания
10.00 лв.
(б) За три месеца за всички градски линии пластика 300 броя пътувания
30.00 лв.
2.7. Абонаментна карта за лица с увреждания с 50% и над 50% с трайно намалена работоспособност и лица с придружител
(a) За един месец за всички градски линии пластика 100 броя пътувания
32.00 лв.
(б) За три месеца за всички градски линии  на хартиен носител
100.00 лв.
(в) За три месеца за всички градски линии пластика 300 броя пътувания
96.00 лв.

 Информация билети и карти: 064/837194