• 1. Проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Стара Загора и Плевен (закупуване на 40 тролейбуса за подмяна на подвижния състав на автопарка в Плевен)”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване на качеството на атмосферния въздух”, Процедура BG161PO005/13/1.50/01/35 „Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух, чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт”, Компонент 4 „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух, чрез закупуване и доставка на тролейбуси”.

  2. Проект „„Интегриран градски транспорт на Плевен”, направен по схема „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. В проекта бе заложено изпълнението на следните компоненти:

  1. Система за управление на обществения транспорт
  2. Изграждане на ново тролейбусно депо – Тролейбусното депо е с капацитет 70 места за домуване на подвижния състав, с обща площ от 13 275 м2. Намира се на ул.”Александър Малинов” № 53 ж.к. „Дружба“.
  1.  Разширяване и оптимизиране на тролейбусната мрежа (ВКМ)
  2.  Реконструкция и подобрения на тролейбусната мрежа (ВКМ)
  3.  Интелигентна система за управление на трафика
  4.  Облагородяване на спирките на обществения транспорт
  5.  Велоалеи

  3. Проект „Развитие на интегриран градски транспорт – гр. Плевен“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по който вече са доставени 14 бр. нови нископодови тролейбуса със осигурен самоход от тягови батерии, които пряко допринасят за повишаване на екологичните параметри в гр. Плевен. Предвидени са още две основни дейности, а именно въвеждане на електронна система за таксуване в МГОТ и внедряване на система за видеонаблюдение на 16 ключови кръстовища в гр. Плевен.

  4. Проект „Утвърждаване на еколосъобразния обществен електротранспорт в Плевен”, по процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Основните дейности по проекта са свързани с доставка на нови електрически автобуси и зарядни станции за тях, проектиране на авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на местата на зарядните станции в двете депа собственост на оператора и т.н.